Rotukohtainen neuvottelu 2023

 

Materiaali

Linkki ohjaa Google Driveen, jossa Rotukohtaisen neuvottelun tilastot ja muu materiaali. Materiaalia ei saa jakaa ilman lupaa (Leena Inkilä).

Jos linkki ei toimi sitä klikkaamalla, niin kopioi osoite selaimeen.

https://drive.google.com/drive/folders/1masSwy76Wk6aA0Pwud-2dsE10gRFbY-R?usp=sharing

Muistio

 

Rotukohtaiset neuvottelut 20.04.2023 

Rotukohtainen neuvottelu ei ole virallinen kokous. Rotukohtainen neuvottelu on jalostustoimikunnan järjestämä, vapaamuotoinen tilaisuus. Tilaisuuden kulusta kirjoitetaan muistio. Tilaisuus järjestettiin Teams kokouksena. Osallistujia kokouksessa oli 125 kpl.

 

1.  Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Susanna Sinisaari-Kaislo avasi rotukohtaiset neuvottelu.

 

2. Eläinlääkäri Leena Inkilä esitteli Terveystilastot ja tiivistelmän rodun selkäterveystilanteesta, Lopuksi kävimme läpi vuoden 2022 syntyneiden pentueiden tilastoja.

 

3. PEVISA-ohjelmasta ja sen muuttamisesta yleistä sanaa

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka

– alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja

– aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen

– vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta

2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja

tuettua rodun kestävää kehitystä.

Rodulla olemassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma (eli JTO) sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle.

Vaikka PEVISA-ohjelmaa jatkettaisiin samanlaisena sen voimassaolon päättyessä, tulee PEVISA-ohjelman jatkaminen entisellään kirjata kokonaisuudessaan rotujärjestön kokouskutsuun käsitellä ja hyväksyä rotujärjestön yleisessä kokouksessa.

Mikäli tänään päätämme tehdä aloitteen PEVISA muutoksesta, tehdään se näiden rotukohtaisten neuvotteluiden lopputuloksen päätöksellä. Jalostustoimikunta vie rotukohtaisten neuvotteluiden tuloksen eteenpäin rotujärjestön hallituksen kautta esitettäväksi rotujärjestön seuraavassa yleiskokouksessa.

Mikäli seuraavassa yleiskokouksessa PEVISA ehdotus hyväksytään, toimitetaan tämä eteenpäin Kennelliiton hallitukselle. Kennelliiton hallituksessa tämä on oltava aiottua ohjelman alkamista edeltävän toukokuun loppuun mennessä. Kennelliiton hallitus päättää rodulle hyväksytystä ohjelmasta, siitä milloin ohjelma tulee voimaan ja ohjelman voimassaoloajan. Kennelliitto ei hyväksy rajoittavampaa ohjelmaa kuin mitä rotujärjestön yleiskokouskutsussa on esitetty. Kennelliitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä lieventää rotujärjestön esittämää ohjelmaa. Kennelliiton valtuusto vielä kaiken lopuksi hyväksyy mahdollisen muutoksen PEVISA-ohjelmaan.

Tämä tarkoitaa sitä, että mikäli tämän edellä mainitun polun mukaan edetään, tulisi mahdollinen PEVISA muutos voimaan aikaisintaan 1.1.2025 ELLEI Kennelliitossa toisin päätetä.

 

4. Äänestyksen avulla kartoitettiin mitä mieltä rodun kasvattajat ja harrastajat ovat jalostustoimikunnan ehdotuksesta tehdä PEVISA muutoksia.

Äänestettiin lähdetäänkö muuttamaan PEVISA vai ei.
Ääniä annettiin 118, 67 KYLLÄ, 51 EI. 125 ääntä olisi ollut käytettävissä. 

5. Kävimme asia kerrallaan läpi mahdollisesta PEVISA muutos ehdotuksesta

Voimassa olevan PEVISA:n mukaan koira on silmäpeilattava ja se on voimassa 24kk
Jalostustoimikunta ei antanut muutosehdotusta.
Silmänpeilauksen osalta avattiin puheenvuoro mahdollisuus. Yhtään puheenvuoropyyntöä ei tullut, joten tämän osalta ei ehdoteta muutoksia.

Voimassa olevan PEVISA:n mukaan koira on lonkkakuvattava ja D:n saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Jalostustoimikunta ehdotti nostattaa raja-arvo C:ksi. Tästä keskusteltiin miten lonkkien lisääminen PEVISA:an on vaikuttanut cockereiden lonkkatuloksiin positiivisesti. Todettiin, että tilanne on selvästi parantunut ja hieman vähennystä on tullut D-E lonkkaisten osalta. Jalostustoimikunnan ehdotusta kannatettiin ja vastaehdotuksena tuli, että D-lonkkaiset paritettaisiin A-lonkkaisten kanssa.
Äänestettiin jalostustoimikunnan esityksen puolesta 89 KYLLÄ ja 26 EI. Päätettiin esittää ehdotus muuttamisesta lonkkien osalta raja-arvoksi C.

Jalostustoimikunta ehdottaa laajojen selkäkuvaustulosten lisäämistä (LTV, VA, SP, IDD)

Jalostustoimikunnan ehdotusta kannatettiin.

Lisättiin myös keskustelua siitä mitä kuvausten jälkeen. Lisäksi otettiin keskusteluun ettei selkäkuvauksia lisättäisiin PEVISA:an.Keskusteltiin mitä tapahtuu aikaisemmin kuvatuille, jotka ovat saaneet lonkkakuvauksiin merkinnän kalkkeutuneista – tästä ollaan oltu yhteydessä kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan. Otettiin puheenvuoro LUKE:n esiin ottaman tilanne.

Lisäksi keskusteltiin siitä, kuinka paljon kasvattajille on jo annettu tutkimussuosituksia jalostukseen käytettävistä koirista.
Äänestettiin jalostustoimikunnan esityksen puolesta 63 KYLLÄ ja 59 EI. Päätettiin esittää ehdotus lisätä laajat selkäkuvaukset (LTV, VA, SP, IDD) PEVISA:an.

Jalostustoimikunta ehdottaa jälkeläismäärärajoitukseksi 70.
Jalostustoimikunnan ehdotusta kannatettiin ja keskusteltiin lisäksi mm kasvattajien pelosta ettei uroksia anneta nartuille käytettäväksi jalostukseen.
Äänestettiin jalostustoimikunnan esityksen puolesta 60 KYLLÄ ja 57 EI. Päätettiin esittää ehdotus lisätä jälkeläismäärärajoitus 70 PEVISA:an.

Jalostustoimikunta tulee viemään uuden PEVISA ehdotuksen yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi tuotavaksi yhdistyksen yleiskokoukseen esille syksyllä 2023;

PEVISA
– silmänpeilaus (voimassa 24kk)
– lonkkakuvaus, raja-arvo C
– laaja selkäkuvaus (LTV, VA, SP, IDD)
– jälkeläismäärärajoitus 70
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) (Päivitetty 1.1.2010). 

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja päätti neuvottelut 21:30, jalostustoimikunta vie esityksen eteenpäin rotujärjestön yleiskokoukselle.