Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cockerspanielit ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on rotujärjestö, jonka toiminta käsittää koko Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten cockerspanielien kasvatusta, jalostusta ja koiranpitoa yleensä, sekä tehdä tunnetuksi rotua ja sen käyttöä.

3§ Jäsenyys muissa järjestöissä

Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaisena jäsenyhdistyksenä ja voi kuulua muihin tarpeellisiksi katsottuihin järjestöihin.

4§ Yhdistyksen varallisuus

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä perustaa rahastoja ja vastaanottaa testamentteja.

5§ Yhdistyksen toimintaperiaatteet

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

•tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja yms.

•levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnasta ja sen merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa

•seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita •ylläpitämällä yhteyksiä alan järjestöihin ja antamalla niille tarvittavaa apua yhdistyksen toimialan puitteissa

•muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen

6§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki ne henkilöt, joiden jäsenhakemuksen hallitus on hyväksynyt ja jotka ovat suorittaneet varsinaisen kokouksen määräämän kirjaamis- ja jäsenmaksun. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kun hän on täyttänyt 15 vuotta, hänet siirretään hänen niin halutessaan ja hallituksen hyväksynnällä vuosi- tai perhejäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei ole myöskään jäsenellä, joka ei ole maksanut ennen yhdistyksen kokousta erääntyväksi määrättyä jäsenmaksua. Perhejäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, jonka joku perheenjäsen on jo yhdistyksen vuosi- tai kunniajäsen, ja joka asuu samassa osoitteessa kuin tämä vuosi- tai kunniajäsen. Perhejäsen ei saa yhdistyksen äänenkannattajaa tai kirjallista jäsentiedotetta. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet maksavat vuosittain varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut. Kunniajäseneksin varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Kunniapuheenjohtajaksi varsinainen kokous voi hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua yhdistyksen hallituksen entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtaja on jäsenmaksusta vapaa. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamis- tai erottamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, on toiminut yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai aiheuttanut aineellista vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta sen varoihin.

8§ Yhdistyksen toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen varsinaista kokousta (kevätkokous). Toiminnantarkastajien tulee antaa varsinaiselle kokoukselle osoitettu kirjallinen toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen varsinaisen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Mikäli kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyksillä, äänestystapa päätetään kokouksessa.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsut kokoukseen ilmoitetaan Cockerspanieli-lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella kokoukseen mennessä erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, nuorisojäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta.

Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osittain järjestetyssä kokouksessa noudatetaan tällaisessa kokouksessa päätettyä äänestystapaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ Kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hallituksen toimintakertomus ja varainhoitokertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat

9. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat

10. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Syyskokous:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut

6. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

7. Esitetään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle

11. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin

12. Valitaan yhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon, sekä hänelle varaedustaja

13. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan hallintoelimiin ja kokouksiin

14. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat

15. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat

16. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

11§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Muista jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) on erovuorossa vuosittain. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, samoin kuin taloudenhoitaja. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja – jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

12§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2. Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

4. Nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää

5. Johtaa yhdistyksen julkaisutoimintaa

6. Nimetä avukseen toimikuntia ja perustaa alajaostoja

7. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta niiltä osin kuin yhdistyslaki määrää

13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta yhdistyksen sääntöjen muutos tulisi hyväksytyksi, tulee muutosta kannattaa 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

14§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle jälkimmäisen purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

 

15§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.